خرد می‌کوشد تا خرد جمعی را میان کودکان شما رشد و پرورش دهد.