درباره ما

نگاه اجمالی به سیر تحول آموزشی درسالهای اخیر، حکایت ازاین دارد؛ باوجودکثرت ورود علوم و فنون آموزشی به غیر از پیشرفت های تک بعدی، شاهد شکوفایی استعدادهای همه جانبه نیستیم . در روزگاری که شعار جهان وطنی و تجربۀ دنیای مجازی، باور انسان رابدین صورت شکل داده که؛دنیایک دهکده بیشتر نیست. پرورش افرادی با ابعاد مختلف به فراموشی سپرده شده و بعضاًباشعارِ:" کشف استعداد"تمام هم و غم به پرورش تک بعدی او شکل می گیرد.

به روزترین یافته های علمی محققان حکایت از این دارد که 180ناحیه از غشای خارجی مغز شناخته شده ،در حالیکه تاکنون تصور می شد مغز 83ناحیه دارد، اما 97ناحیه جدید به آن اضافه شده ،که این "اضافه" به معنای پیدایش قابلیت جدید نیست ،بلکه صرفاً کشف  نواحی جدید است .در حالیکه 1000سال پیش بدون امکانات بی شمار امروز، ابوعلی سینا در عمر کمتر از 60ساله ی خود بیش از 130اثر قعطی و 111اثر احتمالی  ومنسوب به اورا تصنیف نمود و کتاب قانون وی در طب در 18جلد و کتاب شفاء نیز در 18جلد، در دو وادی مختلف (پزشکی و فلسفه )بوده و در زمینۀ موسیقی ،ادبیات ، پزشکی ، فلسفه ، عرفان و ریاضیات ....کاملترین مطالب را نگاشته،همان توانمندی وقدرتیست که دراین دیار، در وجودافراد ظهوروبروز یافته، اما اینک باگسترش غیر قابل تصورامکانات نسبت به آن روزگار، به بهانه تخصص، حتی درشکل تک بعدی آن نیز به کمال نرسیده است .

 

خرد می‌کوشد تا خرد جمعی را میان کودکان شما رشد و پرورش دهد.