پیش دبستان و دبستان هوشمند خرد

اگر دانش آموز از قبل در دبستان خرد ثبت نام است، ثبت نام مجدد را انتخاب کنید
اگر برای اولین بار است که دانش آموز ثبت نام می کند، ثبت نام جدید را انتخاب کنید


تاریخ تولد
مرحله بعد